• PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY „IGRZYSKA GIMNAZJALNE”

      Od wielu lat w Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, zgodnie z tradycją, uroczyście świętujemy nadejście wiosny. Często ten dzień jest dla uczniów okazją do wagarów, lecz młodzież naszej szkoły udowodniła, że to szczególne święto można spędzić inaczej. W radosnych nastrojach uczniowie „wyszli z ławek”, aby wspólnie bawić się w „Igrzyskach Gimnazjalnych”.

      Program imprezy został opracowany przez  Samorząd Uczniowski oraz opiekunów SU – p. Honoratę Aftykę i p. Beatę Konieczną.

     Reprezentanci klas rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach: „wiosenne karaoke”, rzut „byle czym”, „konny tor przeszkód”, „popychanka na deskorolce” i „zabawna uwaga do dziennika”.

     „Igrzyska Gimnazjalne” wygrała drużyna klasy II B w składzie: Oliwia Bąk, Natalia Dąbrowska i Filip Ostrowski. Drugie miejsce zdobyła drużyna klasy III D – Karolina Witkowska, Angelika Woźniak, Paweł Mizak, a trzecie – drużyna klasy I A- Zuzanna Osiadacz, Bartosz Łopato, Mateusz Oleszczyk.              .

      Zwycięzcy otrzymali torby słodyczy dla swoich klas, a pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców – serdecznie dziękujemy.

   

     Beata Konieczna

     Honorata Aftyka

 • LUBUSKA GIMNAZJALNA PLATFORMA WIEDZY

  LUBUSKA GIMNAZJALNA PLATFORMA WIEDZY „CZYTAM – ROZUMIEM”

        16 stycznia 2015r. w Zespole Szkół w Kowalowie odbył się, w ramach Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy, konkurs "Czytam - Rozumiem", w którym wzięła udział drużyna naszego gimnazjum.

      Celem konkursu było doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie dosłownym i przenośnym, umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie postawy kompetentnego i świadomego odbiorcy tekstu literackiego.

   Tytuły laureatek konkursu otrzymały uczennice: Oliwia Trot, Agata Maciejewska i Anna Nicałek.

   

  LUBUSKA GIMNAZJALNA PLATFORMA WIEDZY „PODRÓŻE PO LEKTURZE”- V edycja

       

      14 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Górzycy odbył się konkurs tematyczny z języka polskiego  „Podróże po lekturze” w ramach LGPW.

     Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, wdrażanie młodzieży do samodzielnego wyszukiwania i zastosowania informacji z różnych źródeł, uwrażliwienie na piękno słowa pisanego.  

     W konkursie wzięło udział troje uczniów naszego gimnazjum: Anna Dziewierz, Marta Szyszyło oraz Paweł Mielczarek.

      Tytuł finalisty konkursu „Podróże po lekturze” otrzymał Paweł Mielczarek, a drużyna zajęła ostatecznie piąte miejsce.

   

   

  GRATULUJEMY!

   

   

 • Aktualizacja danych

  20.03.2015 Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • KOMUNIKAT DYREKTORA

  Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu

  w sprawie: rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

   

  1. Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych zostanie przeprowadzona w terminie do 07 lipca 2015 roku, w tym:
   1. składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły od 11 do 22 maja 2015 roku;
   2. przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w publicznych liceach ogólnokształcących) – od 12 maja do 30 czerwca 2015;
   3. przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych sportowych szkół ponadgimnazjalnych i oddziałów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego) – od 11 maja do 30 czerwca 2015 r;
   4. składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 30 czerwca 2015 r;
   5. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 2 lipca 2015 roku o godz. 12.00;
   6. potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole – do 6 lipca 2015 roku do godz. 12.00;
   7. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 7 lipca 2015 roku o godz. 12.00.
  2. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół

  ponadgimnazjalnych wymienionych w p. 1  w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200, w tym:

  1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów;

  2) za ocenę z języka polskiego –maksymalnie 17 punktów;

  3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie – maksymalnie 48  punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania;

  4) za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na  świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 35 punktów w tym:

           a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 10 punktów,

           b) maksymalnie 20 punktów:

    - za uzyskanie tytułu finalisty– 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów       

         finalisty -20 punktów, w konkursach  przedmiotowych na ostatnim szczeblu

         organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie

         z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002   

         roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów

        i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041),

    - maksymalnie 10 punktów:  za uzyskanie tytułu laureata - 7 punktów

       za uzyskanie tytułu finalisty– 4 punkty, w konkursach organizowanych przez         

         kuratorów  oświaty, na ostatnim szczeblu: Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs  

         Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy   

         żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, VII

         Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”,     

         XXXIII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „Świat polskiej

         fizyki”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska

         Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie

         Karola Wojtyły –Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”,     

         Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich –życie Polaków  

         w latach 1914-1989”, „Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, VII  

        Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”, „Czytanie Warte

        Zachodu”, Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego, Ogólnopolski„Konkurs

        Ojczyzny Polszczyzny”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”,

        Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, Konkurs Fizyczny „Niuton Nie

                  Pyton”, XIII Konkurs Fizyczny „Komunikacja”.

         c) maksymalnie 5 punktów:

         - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie  

            wolontariatu, lub środowiska szkolnego –3 punkty,

         - za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu

            wojewódzkim, niewymienionych w lit. b – 5 punktów,

         - za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu

            powiatowym, niewymienionych w lit. b – 3 punkty.

           3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania

   ocen, o których mowa w pkt 2 ust. 2 i 3  na punkty:

     1) z języka polskiego:

  a) celujący – 17 punktów,

  b) bardzo dobry – 15 punktów,

  c) dobry – 10 punktów,

  d) dostateczny – 3 punkty;

     2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:

  a) celujący – 16 punktów,

  b) bardzo dobry – 14 punktów,

  c) dobry – 10 punktów,

  d) dostateczny – 3 punkty.

     3) Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów

      procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych   

      w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik  

      zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a

      od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu  

      gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod   

      uwagę.

  4. Przez konkursy wymienione w ust. 4 lit. b,  tiret pierwsze należy również rozumieć ich     

      poprzednie edycje.

  5. Za egzamin gimnazjalny przeprowadzony przed 2012 rokiem przyznawana jest łączna

      liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej, za część     

      humanistyczną i część matematyczno-przyrodniczą.

  6. Przez konkursy wymienione w ust. 2 pkt 4 lit. b, tiret drugie należy również rozumieć ich 

      poprzednie edycje.

 • Szanowni Państwo,

  Zwracam się z prośbą o wpłacanie 1% z podatku na cele naszej szkoły za pośrednictwem Stowarzyszenia „Inicjatywa Społeczna”. Stowarzyszenie działa w naszej szkole od 2005 roku realizując projekty i wspomagając naszą placówkę materialnie (zakup sprzętu i materiałów), organizując warsztaty, kursy i inne zajęcia pozalekcyjne. Za pośrednictwem tego Stowarzyszenia mamy możliwość pozyskania 1% z Państwa podatków, a o przeznaczeniu zebranych w ten sposób pieniędzy zadecyduje Rada Rodziców szkoły.

  W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników z góry dziękuję.

   

  Marek Chudziński

  Dyrektor

  Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu

   

   

 • GIMNAZJUM TORZYM ZAJĘŁO II MIEJCE W POWIECIE W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

           10 lutego 2015 r. Mateusz Pawlus i Jakub Mielczarek - uczniowie Naszego gimnazjum udali się na zawody powiatowe w tenisie stołowym do Lubniewic. W kategorii chłopców zapewnili sobie tytuł wicemistrzów powiatu w tenisie stołowym. Nasi koledzy uzyskali tym samym awans na zbliżające się zawody rejonowe (półfinały wojewódzkie). Gratulujemy !!! 

   

  Na zdjęciu: od lewej 3 chłopców reprezentujących Gimnazjum w Słońsku (zajęli 1 miejsce), Mateusz Pawlus i Jakub Mielczarek, dalej 3 chłopców reprezentujących Gimnazjum w Lubniewicach (zajęli 3 miejsce w powiecie)

 • GIMNAZJUM TORZYM ZAJĘŁO II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W LUBNIEWICACH

       6 lutego 2015 gimnazjaliści i gimnazjalistki z Torzymia uczestniczyli w zawodach powiatowych w unihokeju, w kategorii chłopców i dziewcząt, który odbył się na hali sportowej w Lubniewicach. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy: Maciej Czerniak (kapitan), Jan Jurgiewicz, Szymon Mielczarek, Mateusz Pęczkowski, Bartek Straszkiewicz, Filip Ostrowski, Łukasz Wójcik (klasa 1 sportowa) oraz dziewczęta: Kinga Kubiak (kapitan), Iga Żeleźniak, Natalia Ostrowska, Monika Reniec, Anna Aleksandrowicz (klasa 1 sportowa), Alicja Andruszewska (klasa 1 sportowa), Natalia Maksimowicz (klasa 1 sportowa), Martyna Zwolińska (klasa 1 sportowa).  Turniej rozpoczął się o godz. 9.00. Ostatecznie chłopcy zajęli drugie miejsce w powiecie. Dziewczęta także zajęły drugie miejsce w powiecie. Chłopcy i dziewczęta zakwalifikowały się do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się niedługo. Gratulujemy !!!

 • GIMNAZJUM TORZYM MISTRZAMI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

  5 lutego 2015 r. odbyły się zawody sportowe gimnazjów powiatu sulęcińskiego w szachach drużynowych. Zawody odbyły się w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Gimnazjum Torzym reprezentowali: Iga Żeleźniak (klasa 1B), Jan Abramowicz (klasa 1B), Mariusz Maciejewski (klasa 1B), Jakub Mielczarek (klasa 3A). Tempo gry ustalono na P’20 min. Po pasjonującej walce sportowej uczniowie gimnazjum w Torzymiu zajęli 1 miejsce w powiecie i awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Sulechowie. Gratulujemy !!!

 • Aktualizacja danych

  17.02.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • "Przychodzimy, odchodzimy..." - Wieczór Poezji w torzymskim gimnazjum

  Już po raz ósmy miłośnicy poezji mogli wziąć udział w Wieczorze Poezji organizowanym w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu.

  Tym razem młodzież zaprezentowała  teksty poetyckie twórców związanych z Krakowem, miastem o magicznej, niepowtarzalnej, wręcz poetyckiej atmosferze.

  W programie Wieczoru, który odbył się 12 grudnia 2014 roku, znalazły się wiersze Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Michała Zabłockiego, Leszka Wójcika, Anny Kajtochowej, Jerzego Masłowskiego, Renaty Strug i Mariusza Parlickiego oraz piosenki  Tamary Kalinowskiej, Marka Grechuty, Grzegorza Turnaua, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Kabaretu Piwnica pod Baranami,  zespołów Pod Budą i Maanam.

   Motywem przewodnim  tegorocznego Wieczoru Poezji stał się  tekst  piosenki   "Przychodzimy, odchodzimy..." wykonywanej przez artystów krakowskiego Kabaretu Piwnica pod Baranami. Nie zabrakło innych utworów związanych z Piwnicą. Na koniec pierwszej części wszyscy uczestnicy odśpiewali wspólnie  "Dezyderatę" Maxa Ehrmanna, która stała się "piwnicznym hymnem" śpiewanym podczas wszystkich programów Piwnicy Pod Baranami.

  Uczestnicy zaśpiewali kilka piosenek z repertuaru Marka Grechuty: "Kraków", "Wiosna, ach to ty", "Dni, których nie znamy" , "Nie dokazuj" oraz aż siedem utworów Grzegorza Turnaua: "Bracka", "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa", "Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem", "Bombonierka", "Linoskoczek", "Znów wędrujemy", "Między ciszą a ciszą", "Naprawdę nie dzieje się nic". Grzegorz Turnau, jeden z najbardziej znanych polskich artystów wykonujących piosenkę poetycką, aranżer, pianista, kompozytor, wokalista i poeta zaszczycił nas podczas Wieczoru Poezji rozmową telefoniczną na żywo. W bardzo serdecznych słowach zwrócił się do zgromadzonej publiczności i uczniów, snując refleksje na temat poezji i muzyki. Było to nie lada przeżycie dla wszystkich uczestników i gości.

  Ponad dwugodzinne spotkanie z poezją przebiegło w miłej atmosferze, którą stworzyli występujący uczniowie i absolwenci oraz bardzo licznie zgromadzona widownia.  Podczas przerwy była okazja do spotkań i rozmów przy kawie oraz do podziwiania wystawy zdjęć Krakowa, wykonanych przez Małgorzatę Dąbrowską.

  Na koniec Wieczoru Poezji odczytany został fragment listu dyrektora Piwnicy pod Branami, pana Bogdana Micka, z pięknym przesłaniem do młodzieży i zgromadzonej publiczności.

  Wieczór Poezji przygotowali uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu w ramach projektu edukacyjnego. W projekcie udział wzięli:

  • Michał Barciński – recytacja
  • Klaudia Bazan – recytacja, taniec
  • Magdalena Hochenzy – recytacja, scenografia
  • Wiktoria Jurgiewicz - recytacja
  • Julia Kasprzak-Wysocka - recytacja
  • Katarzyna Moręgiel - śpiew
  • Zuzanna Moręgiel - śpiew
  • Anna Nicałek - gra na skrzypcach
  • Oskar Osiewicz – taniec
  • Małgorzata Pawlus - śpiew
  • Nikola Pelczarska - recytacja
  • Adrianna Piekarz - śpiew
  • Aleksandra Roguz- śpiew
  •  Natalia Sadurska - śpiew
  • Adrian Stoczewski - śpiew
  • Paulina Świderska - śpiew
  • Oliwia Trot – recytacja, scenografia
  • Mateusz Weideman - śpiew
  •  Rafał Wiernowolski - śpiew
  • Karolina Witkowska - recytacja
  •  Angelika Woźniak - recytacja
  •  Natalia Woźniak - śpiew
  • Klaudia Zora – scenografia
  • Eliza Żeleźniak – śpiew

   

  Opiekę nad realizacją projektu sprawowały:

  • Małgorzata Dąbrowska (scenografia, reżyseria),
  •   Dorota Krajewska (scenografia, reżyseria, zaproszenia),
  •  Urszula Niekrasz (pomysł, scenografia i reżyseria).

       Za realizację dźwięku i światła odpowiedzialni byli Krzysztof Pospieszny i  Piotr Sekuła z Torzymskiego Ośrodka Klultury. Zdjęcia wykonywał Przemysław Mielczarek, natomiast imprezę filmował Mariusz Kreczyński.

  Wszystkim osobom i instytucjom, związanym w jakikolwiek sposób z organizacją Wieczoru Poezji, który już na trwałe wszedł do kalendarza imprez naszej szkoły, serdecznie dziekujemy.  

   

  Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za wsparcie finansowe. Dziekujemy i gratulujemy  także Rodzicom wystepującej podczas Wieczoru Poezji młodzieży.

   

   

  Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością. Już dziś  zapraszamy wszystkich miłosników poezji na kolejny Wieczór Poezji, który odbędzie się w grudniu 2015 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu.

   

      U.N

 • KOMUNIKAT DYREKTORA Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu

  W związku z zimową przerwą świąteczną, która w tym roku rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia informuję, że w wyżej wymienionych dniach będzie możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo wychowawczych (dyżur nauczyciela) dla uczniów gimnazjum na podstawie wcześniejszych deklaracji rodziców. W tym okresie nie zapewniamy dożywiania i dowozów szkolnych.

  W dniach 02 i 05 stycznia w gimnazjum są zaplanowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (dyżury nauczycieli) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (plan dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

    Dyrektor Gimnazjum

                                       Marek Chudziński

 • IV Ogólnopolskiej E-Spartakiada Dzieci i Młodzieży Szkolnej

  Gimnazjum Torzym wzięło udział w IV-ej Ogólnopolskiej E-Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod patronatem Narodowego Programu Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024.

   

       Uczniowie klasy 1 sportowej i inni uczniowie gimnazjum w Torzymiu wzięli udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w 3 dyscyplinach – piłce siatkowej, piłce nożnej i piłce koszykowej.  W zawodach wzięło udział 2813 uczniów z całego kraju w różnych kategoriach wiekowych. Zostało zapisanych 4353 wyników.

      Zawody wykorzystywały nowe technologie, co pozwoliło rywalizować uczniom z całej Polski i porównywać swoje wyniki z innymi.  Wyniki zawodów są dostępne pod adresem: http://www.polskisport2024.pl/contest_public.

      W zawodach wzięli udział: Martyna Zwolińska (1S), Alicja Andruszewska (1S), Paulina Karolewska (1S), Natalia Maksimowicz (1S), Łukasz Wójcik (1S), Damian Zabłocki (1S), Jacek Oleś (1S), Mateusz Pawlus (1S), Marcin Guja (1S), Marek Reniec (1S), Gracjan Uller (1S) oraz Bartek Straszkiewicz, Maciej Czerniak, Robert Malak, Paweł Rychlik, Patryk Jasielski.

       W teście z piłki siatkowej najlepiej z gimnazjum w Torzymiu poszło Alicji Andruszewskiej, która została sklasyfikowana na 26 miejscu w Polsce spośród uczennic klas pierwszych gimnazjów biorących udział w e-spartakiadzie.

      W teście z piłki nożnej najlepszy wynik z gimnazjum w Torzymiu uzyskał Łukasz Wójcik, który został sklasyfikowany na 103 miejscu spośród wszystkich uczniów klas pierwszych gimnazjów biorących udział w e-spartakiadzie.

       W teście z koszykówki Bartek Straszkiewicz uzyskał 34 wynik w Polsce spośród uczniów klas trzecich gimnazjów biorących udział w e-spartakiadzie.

        Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

   

 • Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka

 • ,,Zobaczysz krwistej łuny źdźbło!”

  ,,Zobaczysz krwistej łuny źdźbło!”
  Obchody 96 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości w Torzymiu

          Święta państwowe, upamiętniające znaczące wydarzenia dla naszego kraju, obchodzone są zawsze bardzo uroczyście. Jedną z takich doniosłych uroczystości jest każdorazowa rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcąc w sposób szczególny upamiętnić tak ważne wydarzenie dla losów naszego kraju, w torzymskim gimnazjum organizowane są akademie.

          Ich treść ma przede wszystkim oddziaływać na postawę uczniów, kształtując  takie wartości jak: patriotyzm, szacunek do symboli narodowych, pamięć o dokonaniach naszych przodków, wyzwalanie inicjatywy, kształtowanie dumy narodowej.             

          W związku z organizacją doniosłej uroczystości 7 listopada 2014 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu, podobnie jak co roku zapraszani są czołowi przedstawiciele samorządu gminnego, dyrektorzy poszczególnych zakładów pracy  w Torzymiu oraz osoby wspierające prace na rzecz miejscowej szkoły.
          Hasłem uroczystości, ,, Zobaczysz krwistej łuny źdźbło!”, uczczono pamięć Tych Polaków, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju oraz wszystkich pokoleń naszych rodaków, którym nie dane było żyć w wolnej Polsce. 
          Młodzież recytowała fragmenty ,,Reduty Ordona” A. Mickiewicza, ,,Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego, ,,Przed snem” T. Gajcego, ,,Pana Wołodyjowskiego” J. Kaczmarskiego, ,,Rozmarynu” S. Balińskiego.
  Zaprezentowano następujące pieśni: „Wolność”, „O mój rozmarynie”, „Taki kraj”, „Płonie ognisko”.
          Dopełnieniem widowiska było wystąpienie  młodych aktorów, w  strojach  historycznych  z  minionych epok.     
          11 listopada 2014 roku w Dzień Święta Niepodległości, wystąpienie  młodzieży z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu zaprezentowano społeczności Torzymia.
             Spektakl odbył się w Kościele Parafialnym w Torzymiu. Całość widowiska uwydatniona została przez wspaniałą akustykę Kościoła.    
             Organizatorkami dwudniowego przedsięwzięcia były Panie: Danuta Czapnik, Joanna Pawlak – Kopeć oraz Grażyna Olejarz, dbające o oprawę muzyczną wystąpienia, układ treści spektaklu oraz zgodność historyczną scenariusza.
              Wspólne wystąpienie mogło się odbyć dzięki pomocy ks. Proboszcza Sławomira Marciniaka i  ks. Wikariusza Sebastiana oraz fachowemu, technicznemu wsparciu ze strony Dyrektora Torzymskiego Ośrodka Kultury – Pana Andrzeja Kuchnio i pracownika TOK –u  -  Pana Krzysztofa Pospiesznego.
   

                                                                                             Joanna Pawlak - Kopeć
                                                                                             Danuta Czapnik

 • Gimnazjaliści podczas Święta Gmin: "Torzym-Kolkwitz. Spotkanie jubileuszowe"

  W czasie gminnego święta legendę o Torzymiu zaprezentowali uczniowie: Zuzanna Moręgiel, Oliwia Trot, Klaudia Zora, Elżbieta Kopeć, Natalia Woźniak, Emilia Woźniak, Dominika Domagała, Elżbieta Bobryk, Aleksandra Świdurska, Agata Maciejewska, Paweł Mielczarek, Michał Barciński oraz Krzysztof Krajewski. Gimnazjalistówprzygotowały do występu: Ludmiła Jaraczewska, Beata Konieczna, Mirella Kalwa.

      Więcej zdjęć w galerii!

   

  https://gimtorzym.edupage.org/album/

 • Gimnazjum w Torzymiu awansuje w ogólnej klasyfikacji Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

 • Obóz integracyjny 2014- zdjęcia

  Obóz integracyjny  klas pierwszych 1-2 września 2014r. w Myśliborzu.
  Klasa 1 a wychowawca: Joanna Pawlak- Kopeć
  Klasa 1 b wychowawca: Irena Pecuch
  Klasa 1 s wychowawca: Grzegorz Olszowski

   

  http://gimtorzym.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=85

 • CZAS PRACY GIMNAZJUM - KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 • Wycieczka szkolna Praga-Wiedeń-Morawski Kras

  W dniach 8-10.05.2014 r. uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w zagranicznej wycieczce szkolnej na trasie Praga-Wiedeń-Morawski Kras. Organizatorem wycieczki było Biuro Podróży Mega Tours Mariusz Grabowy w Zielonej Górze. W wycieczce wzięło udział 40 uczniów z klas I-III oraz 5 opiekunów: Urszula Niekrasz, Małgorzata Dąbrowska, Dorota Krajewska, Irena Pecuch i Władysław Bobowski. Pilotem wycieczki był Jacek Zuchantke.

   

  Celem trzydniowej wycieczki było poszerzenie wiedzy na temat krajów europejskich: Czech i Austrii oraz motywowanie uczniów do nauki języków obcych. Uczniowie zwiedzili dwie europejskie stolice oraz jaskinie rzeki Punkvy w Morawskim Krasie. Oto krótki opis poszczególnych dni.

   

  Dzień 1.

  Z Torzymia wyjechaliśmy o 5 rano. Po kilku godzinach jazdy byliśmy w Pradze, która powitała nas piękną, słoneczną pogodą. Kilkugodzinny spacer po Pradze dostarczył wszystkim uczestnikom wielu wrażeń. Zobaczyliśmy wszystkie najważniejsze miejsca czeskiej stolicy: Klasztor na Strahowie, Kościół Matki Boskiej z Loreto, Katedrę Św. Wita, Zamek Praski Hradczany z obowiązkową zmianą warty, Rynek Starego Miasta z Ratuszem i pięknym zegarem astronomicznym Orloj. Niektórzy na obiad zjedli knedliczki lub pieczony ser, a niektórzy pizzę lub hamburgera. Zwiedzanie zakończylismy na słynnym Moście Karola. Każdy dotknął figury Jana Nepomucena, aby tu jeszcze kiedyś wrócić.

  Po dniu pełnym wrażeń czekał na nas nocleg w pieknym hotelu w Zastavce u Brna. Po kolacji nikt jednak nie czuł się zmęczony, chociaż następnego dnia czekało nas także wiele zwiedzania.

   

  Dzień 2.

  Wiedeń - stolica Austrii - również przywitała nas słońcem, w którym pieknie prezentowały się ogrody wpisanego na listę UNESCO pałacu Schönbrunn, od którego rozpoczęliśmy zwiedzanie. Długi spacer po ogrodach, wspólne zdjęcia i podziwianie Glorietty, poprzedziły zwiedzanie pałacu. Każdy uczestnik zaopatrzony w przewodnik multimedialny zobaczył 29 komnat pałacowych, które naprawdę robią wrażenie. Po letniej rezydencji Habsburgów przyszedł czas na rezydencję zimową - Hofburg. W drodze na Hofburg zobaczyliśmy jeszcze kilka ważnych zabytków Wiednia, wśród których najbardziej podobał nam się budynek Parlamentu i Opery Wiedeńskiej. Wszystkie informacje na temat pałacu cesarskiego przebiła wiadomośc, że konie z Hiszpańskiej Szkoły Jazdy mają coroczny wyjazdowy urlop w góry i pałacowe solarium. Spacer ulicami Starego Miasta zakończyliśmy pod katedrą św. Szczepana. Tam też spotkaliśmy się z byłą uczennicą Anią Maksymczak, która teraz studiuje język niemiecki w Wiedniu. Był czas na kawę i tort Sachera, a potem napięcie już tylko rosło, bowiem popołudnie spędziliśmy w jednym z największych europejskich parków rozrywki – Prater. Jednak to nie Riesenrad, symbol Wiednia, okazał się najbardziej obleganym miejscem na Praterze. Wybieraliśmy najróżniejsze ekstremalne atrakcje i naprawdę dobrze się bawiliśmy. Zmęczeni, ale naprawdę pełni wrażeń z Wiednia "nad pięknym, modrym Dunajem" wracaliśmy do Zastavki u Brna, aby trochę odpocząć przed dniem trzecim, ostatnim.

   

  Dzień 3.

  Dzień trzeci spędziliśmy w czeskich górach. Morawski Kras to jeden z najpiękniejszych regionów krasowych w środkowej Europie. Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń. My zwiedziliśmy jaskinie Punkevni. Mieliśmy też spływ łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączoną ze zwiedzaniem dna Przepaści Macochy. Wszystkim bardzo się podobało. Był też czas na spacery, zakup pamiątek i zdjęcia, bo pogoda znowu nam sprzyjała.

  W drodze powrotnej mieliśmy czas na zakupy w centrum handlowym w Czechach. W domu mieliśmy być około godziny 22, jednak czekała nas jeszcze jedna "atrakcja". Niestety, zaraz po przekroczeniu granicy czesko-polskiej mieliśmy awarię autokaru. Musieliśmy przejść kilka kilometrów na pieszo aż do Kamiennej Góry, gdzie czekaliśmy na autokar zastępczy. Tym razem pogoda nam nie sprzyjała, było zimna i deszczowo, na szczęście humory poprawiła nam pizza i gorąca czekolada. Wróciliśmy do Torzymia około godziny 3 nad ranem zmęczeni, ale naprawdę zadowoleni. Trzy dni dostarczyły nam wielu wrażeń i z pewnością jeszcze długo będziemy wspominać naszą wycieczkę do Wiednia.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu
  ul. Reymonta 6
 • 068 3413122

Galeria zdjęć